Začni se mít konečně RÁDA!

Psáno pro ženy, směřováno také mužům…

Předchozí rok byl pro mě doslova naplněním principu sebelásky, ve všech ohledech mého života. A nebylo to zadarmo. Rozpouštění starých a nefunkčních myšlenkových vzorců, které nás nabádají k sebeobětování, bolí. Mnohé oslavujeme životní jubilea, ale hluboké vnitřní přijetí je na hony daleko. Stále tam někde uvnitř pozorujeme erupce neklidu, výčitek, zmaru, zlosti – na sebe sama. Žijete víc pro druhé než-li pro sebe? Tak právě vám je směřována tato má reflexe. Dopřejte si šálek čaje či lahodné kávy a dejte se do čtení. Ideálně s diářem v ruce. Pojďme společně přivítat laskavost a integrovat sebelásku do svého života s Novým rokem. Nechť přinese žádoucí změny a podporuje plnění našich snů!

Jaké jsme my „husákovy“ ženy, generace X a Y?

Umíme být velmi SILNÉ. Naše síla vychází zevnitř, z přesvědčení, že svou životní nálož přeci MUSÍME ZVLÁDNOUT. Často umí být naše vnitřní síla SEBEDESTRUKTIVNÍ, otáčíme ji proti sobě. Jdeme totiž za hranice svých fyzických i duševních možností. Umíme se s lehkostí velmi efektivně SEBEOBĚTOVAT. Své potřeby klademe až na poslední místo – první jsou přeci děti, teplé jídlo na talíři, jsme jim oporou, zavážíme, vyzvedáváme, snažíme se také naplnit všechny potřeby svého partnera – včetně těch nevyřčených, s plným nasazením pracujeme v zaměstnání a také doma plníme své povinnosti, vyslechneme a utěšíme tam, kde si to situace vyžaduje…a kde jsem já a moje potřeby? Teď přeci není čas! Teď má přednost to a ono. Až jednou bude čas, až až až…

K čemu vede nedostatek sebelásky?

Nedostatek anebo dokonce nepřítomnost laskavosti a sebelásky v životě vede k energetickému oslabení, vnitřnímu vyhoření a nespokojenosti, může vyústit ve zranění anebo onemocnění a při dlouhodobém strádání v této oblasti se může projevit formou opakovaných neshod, nehod či vážnou nemocí. A tak se tělo hlásí o slovo – únavou, blokacemi všude možně, nechutí k intimitám, nemocemi, přichází vrásky, vytrácí se jiskra z oka, chřadneme… Když nám už teče do bot, hledáme lékaře, fyzio, plastickou chirurgii, botox, výplně, drahé krémy… v zoufalé snaze uchovat alespoň to málo, co nám zbylo. O slovo se hlásí také duše. Máme své strachy. A své životní kroky činíme často z prevence toho, čeho se nejvíce bojíme, anebo z povinnosti. Kdy naposledy jsi podnikla něco jen z čiré radosti a vášně? Kdy naposledy jsi sama sebe potěšila?

Sebelaskavost a sebeláska uzdravuje

Naopak dostatek laskavosti a naplnění principu sebelásky podporuje vnitřní harmonii, energetickou výživu duše a tím podporuje tělo v regeneraci, hojení a uzdravování. Sebeláska projasňuje osu mysl – duše – tělo a přetváří ji na světelnou spirálu stoupající vzhůru.

Co je laskavost?

Jak ty osobně vnímáš laskavost? Čím pro tebe je a jakou energii ti přináší? Laskavost, jiným slovem dobrotivost, je velmi altruistickým postojem, který můžeme vnímat jako rodičovskou nezištnou lásku, přátelství a upřímné přání dobra. Buddhistická tradice rozvíjí tzv. Brahmavihára „Čtyři vznešené příbytky“, stavy mysli neboli mentální formace. Právě laskavost je jednou z nich:

 1. mettá – nepodmíněná milující laskavost
 2. karuná – soucit ke všem bytostem a úsilí být užitečný sám sobě i ostatním
 3. muditá – nesobecká radost, radost z radosti druhého
 4. upekkhá – vyrovnanost a klidná mysl

Laskavost versus sebelaskavost

Často však převažuje zaměření pozornosti směrem ven, tedy k našemu okolí a z toho vyplývající snaha o to být dobrým člověkem, dobrou matkou, dobrou partnerkou, dobrou kolegyní. Málokdo si však uvědomuje, že je třeba začít u sebe. Tedy princip laskavosti začít naplňovat nejprve vůči sobě sama.

Naplnění principu sebelásky

Buddhistické meditace začínají obvykle energetickým vyživením sebe sama. Ne náhodou. Ve chvíli, kdy výše zmíněné principy tzv. vznešených stavů mysli: laskavost, soucit, radost a klidnou mysl dopřejeme sami sobě, energeticky se vyživíme natolik, že kvalita prožitku našeho života vzroste do té míry, že se stáváme nesobeckým a laskavým člověkem také pro své okolí. Bez vnitřního tlaku, přetvářky a hraní si na role, které nám nesedí. Právě naplnění principu „Čtyř vznešených příbytků“ vůči sobě sama nazývám SEBELÁSKOU. Se stejnou ohleduplností, s jakou se snažíme naplnit svou představu o tom být dobrým člověkem směrem ven, bychom měli jednat sami se sebou. S laskavostí naslouchat sobě sama a svým potřebám, respektovat možnosti svého těla i mysli, pečovat o sebe, dopřávat si to nejlepší a investovat do sebe.

Sebetrýznění a dlouhodobá ignorace vlastních potřeb

Pokud zaměříme pozornost dlouhodobě pouze ven a tělesné i duševní potřeby sebe sama se rozhodneme ignorovat, zapírat či jakoukoliv část sebe sama nepřijímat, zaděláváme si na vážný problém. Výjimkou nejsou případy závažných onemocnění, autoimunitních nemocí či rakoviny. Jakákoliv emoce či postoj se z myšlenky otiskne přímo do našeho těla. Jednorázový nedostatek seberespektu nám tělo odpustí, ale dlouhodobý postoj sebetrýznění, sebemrhačství a sebeznásilňování – ať už na duševní či tělesné úrovni, nám náš organismus nakonec sečte a dluhy vyčíslí.

Emoce – skvělý sluha špatný pán

Každou naši myšlenku, slovo, každý krok přirozeně doprovázejí emoce. Emoce mají obrovský potenciál. Každá emoce spouští v mozku kaskádu biochemických reakcí a produkci určitých neurotransmiterů, které ovlivňují vnitřní prostředí těla tím, že přímo kolují v krevním oběhu. Přítomnost neurotransmiterů se téměř okamžitě projeví v těle na různých místech. Buď se jen krátce zastaví anebo se na velmi dlouho usadí. K životu patří prožitky všech emocí, nelze nežádoucí skupinu emocí vykázat. Co však můžeme udělat, je naučit se ty zatěžující emoce vědomě prožít a efektivně pouštět, a ty žádoucí a povznášející emoce podpořit a zaměřit na ně svou vědomou pozornost.

Škody napáchané stresovou emoční bouří

Emoční složka je v prožitku práce s myslí klíčová jak z pohledu neurověd a epigenetiky, tak z podhledu kvantové fyziky. Dovolit si procítit emoci je způsob, jak vstoupit do operačního systému svého těla a naprogramovat žádoucí změnu.

Ze studií vyplývá, že negativní emoce vyvádějí mozek a tělo z rovnováhy a produkcí stresových neurotransmiterů snižují geny nutné pro optimální zdravotní stav, správné fungování imunity, rozmnožování i duchovní růst. Patří mezi ně: strach, odpor, popření, marnost, hněv, nepřátelství, netrpělivost, pesimismus, soutěživost, nedůvěra…  Pod jejich vlivem se uchylujeme k sobectví a k nepřátelskému postoji.

Křídla povznášejících emocí

Na druhou stranu emoce jako laskavost, soucit, nadšení, radost, vděčnost, inspirace, důvěra, uznání, vřelost, životní vášeň…podporují náš záměr k žádoucí změně. Posouváme se od sobectví k nezištnosti a uzdravujeme své tělo zevnitř. Pod vlivem právě těchto povznášejících emocí tělo produkuje v hojné míře hormony – neurotransmitery, jako serotonin – hormon štěstí a dobré nálady, oxytocin, který podporuje hojení a regeneraci na mnoha úrovních, dopamin, který zlepšuje motivaci a tvořivost.

10 tipů do Nového roku, jak integrovat SEBELASKAVOST do svého každodenního života

 1. Najdi si a vědomě pěstuj ČAS PRO SEBE SAMA – Zastav se v každodenním shonu a dopřej si svůj čas pro sebe. Z pohledu psychologie a neurověd čas pro sebe, tzv. „Time in“, jak ho nazývá Dr. Dan Siegel, profesor klinické psychiatrie, vede k žádoucím změnám na úrovni neuroplasticity mozku a tedy k lepší seberegulaci, radosti ze sebe sama a celkově ze života.
 2. Dopřej si SEBE-ZVĚDOMENÍ – Uvědom si, co ti dělá dobře a co je pro tebe  prospěšné na všech úrovních tvého bytí – jak v rovině, těla, mysli, tak co tě hřeje na duši. A právě tomu, co ti prospívá, vytvoř ve svém životě prostor.
 3. RESPEKTUJ SEBE SAMA, vyvaruj se sebe-znásilňování – to, co ti neprospívá, ze svého života eliminuj. Ať už jsou to nežádoucí informace, toxičtí lidé, škodlivé prostředí, škodlivá práce či zlozvyky.
 4. STŘEŽ SI SVÉ HRANICE – nauč se říkat NE. Sebevědomě, bez vysvětlování, bez sebevýčitek.
 5. PŘIJMI SEBE SAMA, bez výhrad – pohlížej sama na sebe očima laskavého pozorovatele. Pokud o sobě víš, že máš tendenci kritizovat a odsuzovat své chyby a selhání, vzpomeň si na osobu, která tě vždy bezpodmínečně milovala. Maminku, babičku, dědu, tetu, paní učitelku – kohokoliv z nich, o kom víš, že ať už jsi způsobila sebevětší malér, vždy pro tebe tento člověk našel vlídné slovo a laskavou náruč. A právě očima tohoto člověka nahlížej sama na sebe. Bez kritiky a odsuzování. Odpusť si svá pochybení.
 6. CTI SVÉ TĚLO – miluj své tělo a péčí o něj mu projevuj svou vděčnost. Tvé tělo nese duši touto životní poutí, slouží ti, zasluhuje úctu a vděk.
 7. OCEŇ SEBE SAMA – neočekávej ocenění ze strany svých blízkých, oceň sebe sama. Každý večer při zpětném ohlédnutí za dalším dnem se za vše, byť malou drobnost, která se ti podařila, oceň.
 8. PEČUJ O SEBE S GRÁCIÍ – nešetři na sobě, dopřávej si to nejlepší. To, co do sebe smysluplně investuješ, se ti mnohonásobně vrátí. Ať už vitalitou těla vhodným cvičením či regeneračními masážemi, anebo klidem mysli a nadhledem díky terapii, meditacím či inspirativním seminářům, kterých se účastníš.
 9. Dopřej si SEBEREFLEXI – sebereflexí to začíná i končí. Buď všímavá sama k sobě i k vnějšímu světu. Pěstuj pozornost k tomu, co se děje kolem tebe a jak to vše mění prostředí uvnitř tebe. Až poté si můžeš začít vědomě volit, kterou cestou se dále vydáš.
 10. Buď VDĚČNÁ – Díky vděčnosti ti do života přijde další podobná dávka radosti a spokojenosti.  

Sebelásce v ústrety bez obav ze sobectví

Když jsi laskavá k sobě sama, jsi vnitřně odolnější a silnější. Míra tvého energetického vyživení se stále obnovuje. Tím je tvé tělo vitálnější, zdravější a ve své síle. Díky tomu, že jsi ty sama sama v pohodě, nacházíš také přirozeně více pochopení a trpělivosti pro ostatní. Díky skutečnému a upřímnému sebepřijetí přestáváš soudit a kritizovat své okolí. Stáváš se laskavou ženou, která vyzařuje světlo a nezištně podporuje spokojenost a radost svých blízkých. Až teprve při principu naplnění sebelaskavosti a sebelásky se stáváš UPŘÍMNOU MILUJÍCÍ OPOROU pro své blízké, dlouhodobě a udržitelně. Když se cítíš plně vyživena a jsi spokojená, přeješ to nejlepší také všem ostatním.

Seberozvoj je běh na dlouhou trať, ale stojí za to

Pracuji na sobě již mnoho let, a přesto každý rok odkrývám další nefunkční mentální vzorce, které postupně rozpouštím. Bolí to. Jako když čůráš písek. Ale pak přichází úleva a VNITŘNÍ SVOBODA. S každým dalším vědomě zpracovaným vnitřním stínem přichází nový NÁDECH, ZVĚDOMENÍ SEBEHODNOTY, DÁVKA SEBERESPEKTU A SEBELÁSKY.

Doprovázím ženy, podporuji je, zrcadlím…na jejich CESTĚ ZA VNITŘNÍ SVOBODOU, ZDRAVÍM, KRÁSOU, SEBELÁSKOU.

Srdečně tě zvu na společná cvičení, meditace, seberozvojové akce a pobyty. Přidej se k nám na www.light-soul.eu

NAMASTE

Lucie