Děkuji za projevenou důvěru a tvou objednávku, zde najdeš obchodní podmínky.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

platby, reklamace a pravidla

 

Light Soul Body & Mind

 

I.                    ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují smluvní vztahy mezi provozovatelem  Mgr. Lucie Vybíral Pastrňáková, IČO: 74697862, sídlem Dančí 13, Říčany u Prahy 251 01 (dále jen „studio“) a klienty studia.

2.      Klientem se přitom rozumí osoba, která řádně objednala nahrávku či video (dále jen „digitální obsah“), kurz, individuální lekci či program, způsobem dále uvedeným v těchto obchodních podmínkách.

3.      Služby nabízené studiem jsou zveřejněné na internetových stránkách https://light-soul.eu/sluzby/.

 

II.                  OBJEDNÁVKA SLUŽEB a PLATBA 

 

1.      Služby studia klient objedná a zaplatí, a to v rozsahu dle písm. a) až f) tohoto článku, nebo i jednotlivě.

a.        Hudební nahrávky – uzdravující meditace: klient objedná prostřednictvím formuláře a uhradí na účet 107–9293590227/0100 vedený u Komerční banky a.s.

b.        Videa – terapeutická cvičení: klient objedná prostřednictvím formuláře a uhradí na účet 107- 9293590227/0100 vedený u Komerční banky a.s.

c.        Kurzy – terapeutická cvičení – klient po telefonické/ emailové komunikaci se studiem objedná prostřednictvím formuláře a uhradí na účet 107–9293590227/0100 vedený u Komerční banky a.s.

d.       Setkání – uzdravující meditace: klient objedná prostřednictvím emailové komunikace se studiem a uhradí na účet 107–9293590227/0100 vedený u Komerční banky a.s.

e.        Konzultace -  klient objedná prostřednictvím formuláře a uhradí na účet 107–9293590227/0100 vedený u Komerční banky a.s.

f.          Programy Retreatů, programy pro firmy a další jednorázové akce: klient objedná prostřednictvím emailové komunikace a přílušného formulář a uhradí na účet 107–9293590227/0100 vedený u Komerční banky a.s.

(kterákoliv z výše uvedených činností samostatně dále jako „služba“ a souhrnně také jako „služby“)

 

2.      Při platbě na základě faktury převodem klient uvede variabilní symbol a do poznámky typ objednávané služby.

3.      Veškeré služby může klient uhradit také prostřednictvním poskytovatele platební brány, společnosti ComGate Payments, a.s., odkaz ZDE . Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

a,        Platba kartou
Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

 

b,         Platba bankovním převodem
Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

Po dokončení platby bude klient přesměrován zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Kontakty: ComGate Payments, a.s.
                  Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
                  E-mail: platby-podpora@comgate.cz
                  Tel:  +420 228 224 267 

4.      Studio vystaví automaticky doklad o uhrazení platby za objednané služby.

5.      Nabídkou na webových stránkách vyzývá studio klienty k učinění objednávek za účelem uzavření smlouvy. Zákazník projevuje svoji vůli uzavřít smlouvu vyplněním a odesláním objednávky prostřednictvím webových stránek. Postup a jednotlivé kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou zřejmé z procesu objednávání na webových stránkách. Zákazník si může před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a opravit. 

6.    Objednávka přes formulář na internetových stránkách https://light-soul.eu/ je považována za závaznou a potvrzením objednávky ze strany studia vzniká  mezi studiem a klientem smlouva a  vzájemná práva a povinnosti v  souladu obchodními podmínkami a se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

7.      Studio není povinné v odůvodněných případech akceptovat objednávku klienta a o této skutečnosti studio klienta vyrozumí.

 

III.                 ZRUŠENÍ LEKCE, NEÚČAST, REKLAMACE

 

1.      Oznámí-li studio, že nemůže uskutečnit lekci z důvodů, které jsou nezávislé na vůli stran, bude lekce nahrazena online lekcí – digitálním obsahem, který bude odpovídat délce a náplni kurzu. O této změně budou klienti informováni prostřednictvím e-mailu. Cena za lekci, která byla nahrazena online lekcí, se klientovi nevrací.

2.      Pokud se lektorka nemůže osobně účastnit lekce, na danou lekci zajistí jiného lektora s odpovídajícím vzděláním a zkušenostmi. Suplovaná lekce proběhne v původním plánovaném dni a čase.

3.      Klient v rámci kurzu má povinnost informovat studio o případné nepřítomnosti na lekci alespoň 24 hodin předem. Zameškanou lekci si může klient zdarma nahradit v rámci jednoho pololetí v kurzech jiný den – po osobní konzultaci se studiem. Pro nahrazení lekce z minulého pololetí je nutné, aby měl klient zakoupen kurz v novém pololetí. Cenu za zameškanou a nenahrazenou lekci v rámci kurzu není možné klientovi vrátit ani odečíst z ceny za budoucí kurz. Při nesplnění podmínek dle tohoto bodu zaniká klientovi nárok na náhradu lekce.

4.      Individuální lekce a konzultace může klient zrušit do 24 hodin před začátkem. Pokud tak klient neučiní nebo učiní později, bude za lekci účtovaná plná cena a již zaplacená záloha nebo kurzovné se nebude vracet.

5.      Případné reklamace budou vyřízené individuální dohodou mezi studiem a klientem, případně se postupuje v souladu s občanským zákoníkem.

6.      V případě, že předmětem smlouvy bude dodání digitálního obsahu, který nebude dodán na hmotném nosiči, dává klient výslovný souhlas s tím, aby tento obsah byl dodán před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Klient nemůže odstoupit od smlouvy:

a) o poskytování služeb, které Studio splnilo s předchozím výslovným souhlasem klienta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
b) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, tj. digitálního obsahu na hmotném nosiči, pokud porušil jeho původní obal
c) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem klienta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

IV.               DIGITÁLNÍ OBSAH

 

1.      Studio vykonává majetková autorská práva k digitálnímu obsahu na internetových stránkách https://light-soul.eu/ podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“).

2.      Zpřístupnění digitálního obsahu, tj. sledování objednaného videa, poslouchání nahrávky bude možné po připsání příslušné ceny na bankovní účet studia.

3.      Digitální obsah, který bude klientovi po zaplacení zpřístupněn, není dovoleno dále rozšiřovat, reprodukovat ani jinak zpřístupňovat třetí straně nebo sdělovat veřejnosti.

4.      Klient akceptací těchto OP zároveň dává svůj souhlas s umožněním pořizování, uchovávání a zveřejňování fotografií či videozáznamů, na kterých je zachycen klient ve skupině či samostatně při službách a akcích dle těchto OP, a to výhradně za účelem výuky, vzdělávání, marketingu a propagace studia či lektora.

 

V.                 PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ SLUŽEB STUDIA

 

1.      S cílem vytvořit bezpečné prostředí pro všechny zúčastněné na kurzech, lekcích, seminářích, pobytech, individuálních sezeních a setkáních studia (dále také “akce”), jsou stanoveny tyto podmínky účasti:

a.      Každé akce a jednotlivého cvičení se všichni účastní zcela dobrovolně na základě svého svobodného rozhodnutí.

b.      Klient vykonává veškerou svou sportovní činnost a činnost dle čl. II odst. 1 těchto OP na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Klient není oprávněn na akcích studia vykonávat sportovní činnost v případech onemocnění, zranění či jiné indispozice pro výkon sportovní činnosti, a pokud užívá léky či jiné látky, které mohou jakýmkoli způsobem ovlivnit jeho fyzické či duševní schopnosti. Klient je povinen zhoršený zdravotní stav a jakékoliv zdravotní obtíže (včetně duševních) nahlásit lektorovi či studiu nejpozději před zahájením akce či poskytování služeb dle těchto OP, jinak studio ani lektor nenesou odpovědnost za škodu na zdraví, majetku či jinou újmu, kterou sobě či ostatním klient způsobí.

c.      Klient rezervací akce potvrzuje, že si je plně vědom svého zdravotního stavu, je fyzicky a psychicky způsobilý účastnit se akce. Pokud má jakákoli zdravotní omezení, konzultuje vhodnost cvičení s lékařem, a informuje o nich lektora/ku vždy před začátkem lekce. Klient i v takovém případě využívá služeb studia na vlastní odpovědnost a lektor ani studio nenesou odpovědnost za případnou újmu na zdraví. 

d.      Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se klient řídí podle vlastního uvážení. Klient bere na vědomí, že může být v průběhu akcí vystaven fyzickému, psychickému, nebo emočnímu zatížení.

e.      Studio nenese odpovědnost za zhoršení zdraví klienta, k němuž došlo v důsledku nadměrné zátěže v průběhu cvičení. Klient je povinen přizpůsobit intenzitu a typ cvičení svému zdravotnímu stavu a aktuální fyzické kondici, tj. klient cvik mimo své fyzické možnosti neprovádí, cvičení přeruší nebo vynechá prováděný cvik.

f.        Klient akceptací těchto OP bere výslovně na vědomí, že žádná služba ani akce nenahrazuje psychoterapeutickou či jinou lékařskou péči. V mnoha ohledech může dojít ke zlepšení, studio však nezaručuje žádné konkrétní výsledky služeb a akcí.

g.      Vstup na akce studia pod vlivem omamných, psychotropních látek či antidepresiv je zcela zakázán. Účast na akcích v podnapilém nebo opilém stavu je zakázána a klient bude v takovém případě je vykázán.

h.      Studio nenese odpovědnost za újmu na zdraví či majetku klienta způsobenou jiným klientem nebo jinými osobami nacházejícími se v prostoru studia.

i.        Meditativní praxi se každý klient věnuje zcela dobrovolně a na základě vlastního uvážení.

 

VI.               REFERENCE

1.      Veškeré reference na služby studia nacházející se na internetových stránkách studia https://light-soul.eu pochází od klientů, kteří si řádně objednali a uhradili program a příslušný kurz/program absolvovali. 

2.       Další reference na služby studia nacházející na jiných místech studio prověřuje. 

 

VII.               ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.      Zvláštní ujednání mezi studiem a klientem odchylující se od těchto obchodních podmínek, mají přednost.

2.      Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb., v platném znění), a je-li druhou smluvní stranou spotřebitel, také zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb., v platném znění).

3.         Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

4.      Informace o zpracování osobních údajů jsou zpřístupněné v samostatném dokumentu na tomto odkazu.

5.      K řešení sporů jsou příslušné obecné soudy. Spotřebitel má podle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

6.       Kontaktní údaje studia: telefon +420 608 815 989, email: lucie@light-soul.eu 

7.      Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2023.

 

Za Light Soul Body & Mind

Mgr. Lucie Vybíral Pastrňáková